انتشارات مرکز - معرفی کتاب
اعتبارسنجی در آمریکا: ریشه‌ها، توسعه‌ها و چشم‌اندازهای آینده
راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران: تجارب ملی و بین‌المللی
چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گرو‌ه‌های آموزشی
مجموعه سخنرانی‌های چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست روسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور