انتشارات مرکز - معرفی کتاب
ارزشيابي کيفيت در آموزش عالي: مفاهيم، اصول، روش‌ها، معيارها
اعتبارسنجي در آمريكا: ريشه‌ها، توسعه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده
راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ايران: تجارب ملي و بين‌المللي
چارچوب و راهنمای تدوين گزارش ارزيابي دروني در سطح گرو‌ه‌هاي آموزشي
مجموعه سخنراني‌هاي چهل و هفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
مجموعه مقالات چهل و هفتمين نشست روساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
۲۲۴۶۹۶
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :