خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی -اعضای هیأت علمی

دکتر غلامرضا یادگارزاده

دکتر غلامرضا یادگارزاده
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/22    تعداد بازدید:404

1_ اطلاعات کلی

نام                             

نام خانوادگی

متولد

محل تولد

محل کار

علامرضا

یادگارزاده               

1351                    

همدان

مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور

                                                                                         

2_ تحصیلات:

ردیف

مدرک

رشته تحصیلی

سال اخذ

دانشگاه

1

کارشناسی

تکنولوژی آموزشی

1375

دانشگاه تبریز

2

کارشناسی ارشد

تحقیقات آموزشی

1381

دانشگاه تهران

3

دکتری

برنامه ریزی درسی آموزش عالی

1392

دانشگاه شهید بهشتی

 

3_ عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

ارزیابی درونی کیفیت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا- به راهنمایی دکتر خدایار ابیلی

 

4_ عنوان پایان‌نامه دکتری:

طراحی و اعتبارسنجی شایستگی‌های شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی و ارزشیابی برنامة درسی دوره دکتری آن- به راهنمایی دکتر کورش فتحی واجارگاه

 

5_ مقاله‌های علمی- پژوهشی:

ردیف

عنوان

نام مجله

سال/شماره

1

بررسی میزان آگاهی معلمان از روش‌های ارزشیابی تکوینی و میزان کاربرد آن در کلاس درس

فصلنامه تعلیم و تربیت

پاییز 1384  شماره 3

2

تعیین خط‌مشی‌ها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی با استفاده از پویایی سیستم

فصلنامه پزوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

تابستان 1386 شماره 44

3

بررسی تأثیر روش‌های سنجش تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی شهرستان همدان در سال تحصیلی 83-82

مجله دانشور رفتار

شماره 27

اسفند 1386

4

بررسی و سنجش نیازهای اطلاعاتی داوطلبان آزمون سراسری: نمونه موردی شهرستان تهران

فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران

شماره 5 تابستان 1388

5

بررسی و مطالعه  نظرات داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و پیشنهاد راهکارهای بهبود

فصلنامه انجمن پژوهش‌های آموزشی

شماره 7 پایز و زمستان 1388

6

ارزشیابی برنامه‌ی ­درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس نظر معلمان و سرگروه های آموزشی استان همدان

مطالعات برنامه درسی

شماره 23 زمستان 1390

7

بررسی نظرات مشاوران مدارس پیش‌دانشگاهی در خصوص نیازها و مشکلات داوطلبان آزمون سراسری

فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران

سال چهارم پاییز 1391

8

وزن‌دهی و اولویت‌بندی عوامل و نشانگرهای ارزشیابی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی

پژوهش های آموزش و یادگیری

بهار و تابستان 1392

9

تحلیل نقش‌های شغلی و فعالیت‌های حرفه‌ای متخصصان برنامه درسی

مطالعات برنامه درسی

زیر چاپ

10

طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامة درسی آموزش عالی

فصلنامه انجمن پژوهش‌های آموزشی

زیر چاپ

 

6_ کتاب‌ها:

ردیف

عنوان

مولف

مترجم

ناشر

1

درآمدی بر ارزشیابی الگوهای ارزشیابی

دانیل استافل بیم

غلامرضا یادگارزاده

کورش پرند

آرش بهرامی

یادواره کتاب

2

گفتارهایی در سنجش آموزش

جمعی از مولفین

غلامرضا یادگارزاده

کورش پرند

مهتاب

3

انتخاب رشته انتخاب آینده

کورش پرند،  غلامرضا یادگارزاده

ابراهیم خدایی

 

سازمان سنجش

شش ویرایش

4

بازاندیشی در سنجش کلاسی

لورنا ایرل

استیون کاتز

محمد عسگری

کورش پرند

نشر نخبگان

5

تحلیل آزمون با استفاده از نرم‌افزار بایلوگ

 

همکار

پردیس دانش

6

درآمدی بر آزمونهای ورودی

ربه‌کا زوویک

سلیمان ذوالفقارنسب

غلامرضا یادگارزاده

نشر روناس

7

گفتارهایی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی

دکتر فتحی واجارگاه دکتر نعمت‌اله موسی‌پور

غلامرضا یادگارزاده

 

نشر مهربان

8

ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

رضا محمدی، جلیل فتح‌ابادی، غلامرضا یادگارزاده و محمدحسن میرزامحمدی

 

سازمان سنجش

 

7_ مقاله‌های علمی- ترویجی:

ردیف

عنوان

نام مجله

سال/شماره

1

بررسی نظرات داوطلبان آزمون سراسری سال 1386 به منظور بهینه سازی اجرای ثبت‌نام‌های الکترونیکی در مقیاس گسترده

نامه آموزش عالی

دوره جدید شماره 1

2

آموزش معلمان، گام اساسی توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش: تصویری از وضع موجود، الزامات تحقق وضع مطلوب

فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی

شماره 13 و 14

1383

3

ارزشیابی برنامه درسی آموزش عالی:

تحلیلی بر الزامات یک حوزه مطالعاتی نوین

نامه آموزش عالی

شماره 8

4

ضریب تأثیر و مجلات حوزه تعلیم و تربیت: نقد و تحلیلی مستند

نامه اموزش عالی

شماره 13

بهار 1390

5

 چهارچوب سامانه نوآوری و کارکرد آن در رشد و توسعه ملی: رویکردی بر پایه نشانگرهای سازمان ملل متحد

فصلنامه رهیافت

شماره 51 تابستان 1391

6

حرفة آکادمیک

نامه اموزش عالی

شماره 22

بهار 1392

 

 8_ طرحهای تحقیقاتی:

ردیف

عنوان طرح

سال انجام

سازمان متبوع

1

بررسی عوامل مؤثر بر نحوه الگوگزینی جوانان در شهرستان همدان

1378

وزرارت فرهنگ و ارشاد

2

بررسی عوامل مؤثر بر میزان دسترسی دختران به امکانات فرهنگی در شهرستان همدان

1380

وزرارت فرهنگ و ارشاد

3

بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی

1380

وزارت آموزش و پرورش

4

بررسی مشکلات روشهای ارزشیابی تکوینی در مدارس ابتدایی استان همدان و ارایه  راهبردهایی برای بهبود آن

1383

وزارت آموزش و پرورش

5

بررسی و سنجش نیازهای فرهنگی جوانان استان همدان

1383

وزرارت فرهنگ و ارشاد

7

ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی_ طرح ملی ارزیابی درونی( همکار)

از سال 1379

سازمان سنجش

8

طراحی و پیاده سازی نرم افزار ارزیابی درونی( همکار)

1381

سازمان سنجش

9

طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامان رشته ( همکار)

1382

سازمان سنجش

10

بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات سازمان آموزش و پرورش استان همدان

1385

وزارت آموزش و پرورش

11

ارزشیابی برنامه درسی علوم دوره ابتدایی به منظور پیشنهاد روش اعتبارسنجی مناسب

1389

وزارت آموزش و پرورش

12

طراحی و اعتبار بخشی الگوی اصلاح و بازنگری برنامه های درسی علوم انسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران (همکار)

1390

پژوهشکده مطالعات فرهنگی

13

بررسی میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی استان همدان

1391

وزارت آموزش و پرورش

14

بررسی و مقایسه فرایند اجرایی آزمون سراسری   با استانداردهای ETS و AERA, APA, & NCME

1392

سازمان سنجش

 


9_ مقالات علمی- آموزشی و علمی- فرهنگی :

دهها مقاله در مجلات رشد تکنولوژی، مهندسی فرهنگی، مجله علم و آینده، مجله تدبیر، مجله فرهنگ همدان و ... در فاصله سال‌های 1385 تا 1392 به چاپ رسیده است.

 

  10_ شرکت در کنفرانس‌های علمی:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

محل

1

رتبه بندی دانشگاهی: ضرورت ها, پژوهش ها و تجربیات.(همکار) 1382

چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاهها

دانشگاه صنعتی اصفهان

2

جامعه اطلاعاتی و آموزش عالی: چالشها، تحولات، فرصتها و تهدیدها (با نظارت آقای دکتر رحیمی) 1383

پنجاه و یکمین نشست رؤسای دانشگاهها

دانشگاه تهران

3

بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات سازمان آموزش و پرورش استان همدان: تأملی بر محدودیتها و عوامل اثرگذار 1385

تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در تعلیم و تربیت

دانشگاه بوعلی

4

نیازسنجی گام بنیادی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی

1386

همایش ملی مهندسی فرهنگ

مرکز همایشهای صدا و سیما

5

بهبود کیفیت سازمان‌ها دولتی با استفاده از مدیریت مشارکتی: نگاهی به تجربه استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال  1387

همایش ملی مدیریت مشارکتی

دانشگاه تهران

6

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاههای صنعتی در سال 1387: نمونه دانشگاههای صنعتی شهر تهران

سال 1388

همایش انجمن اموزش عالی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

7

ارزشیابی کیفیت برنامه‌های درسی دانشگاهی

سال 1390

اولین کنفرانش ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

8

THE INFLUENCE OF FORMATIVE ASSESSMENT ON EDUCATIONAL

ACHIEVEMENT OF FORTH GRADE STUDENTS IN SCIENCE

ICERI2010 (International Conference of Education, Research and

Innovation)

November, 2010

9

EVALUATION OF HIGHER EDUCATION CURRICULUM IN IRAN: REVIEW OF

EXPERIENCES

ICERI2010 (International Conference of Education, Research and

Innovation)

November, 2010

 

11- تشویق و تقدیر

1-    پژوهشگر برگزیده کشور در بخش فرهنگ عمومی سال 1379 و دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-    پژوهشگر برگزیده استان همدان در سال 1381 و دریافت لوح تقدیر از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

3-    پژوهشگر برگزیده استان همدان در سال 1382 و دریافت لوح تقدیر از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

4-    پژوهشگر برگزیده استان همدان در سال 1383 و دریافت لوح تقدیر از رییس سازمان اموزش و پرورش استان

 

 12- کارگاه‌های آموزشی

تعداد زیادی کارگاه در موضوعات ارزشیابی درونی، روش تحقیق، انتخاب رشته و سنجش و اندازه‌گیری

 

13- فعالیت‌های اجرایی

5-    مدیر اجرایی گروه ارزشیابی مرکز مطالعات سازمان سنجش از سال 1380 تا 1383

6-    مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی نظام جامع اطلاعات آموزش عالی از سال 1383 تا 1385

7-    رییس گروه سنجش و اندازه‌گیری مرکز مطالعات سازمان سنجش از سال 1385 تا کنون

8-    دبیر شورای انتشارات سازمان سنجش از سال 1385 تا 1389

9-    دبیر شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای سازمان سنجش از سال 1386 تا 1388

10-  دبیر شورای پژوهشی سازمان از سال 1390 تا 1392

11-  مدیر داخلی مجله نامه آموزش عالی از سال 1386 تا کنون

12- مدیر داخلی مجله مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی از سال 1390 تا کنون

۱۹۴۳۱۷
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد online :