تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1394

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1394/04/09

سه شنبه

11-13

2

1394/07/13

دوشنبه

15-17

3

1394/08/25

دوشنبه

15-17

4

1394/09/10

دوشنبه

14-16

5

1394/11/20

سه شنبه

14:30-16

۲۲۴۷۴۰
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :