تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1393

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1393/02/15

دوشنبه

15-17

2

1393/08/05

دوشنبه

15-17

3

1393/12/13

چهارشنبه

10-12:30

۱۹۴۲۹۱
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :