تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1392

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1392/02/03

سه شنبه

10-12

2

1392/03/07

سه شنبه

14-16

3

1392/06/09

شنبه

10-12:30

4

1392/07/08

دوشنبه

15-17:30

5

1392/09/18

دوشنبه

15-17

6

1392/12/12

سه شنبه

15-17

۱۹۴۲۹۰
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :