تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1391

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1391/03/02

سه شنبه

11-13

2

1391/05/03

سه شنبه

11-13

3

1391/08/16

سه شنبه 

10:30-12:30

4

1391/10/19

 سه شنبه

10:30-12:30  

۲۲۴۷۳۸
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :