تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1390

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1390/01/30

سه شنبه

11-12:30

2

1390/05/10

دو شنبه

11-12:30

3

1390/09/01

سه شنبه

15-17

4

1390/10/10

سه شنبه

10:30-12

5

1390/12/02

سه شنبه

15-17

۱۹۴۲۹۴
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :