تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1389

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1389/03/11

سه شنبه

10:30-12

2

1389/03/18

سه شنبه

11-12:30

3

1389/03/25

سه شنبه

11-12:30

4

1389/04/08

سه شنبه

11-12

5

1389/07/27

سه شنبه

11-12

6

1389/08/04

سه شنبه

11-12:30

7

1389/09/30

سه شنبه

11-12:30

8

1389/11/11

دو شنبه

14-16

9

1389/12/17

سه شنبه

11-12:30

۱۹۴۲۹۳
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :