خانه بانک اطلاعات پایان‌نامه‌ها - ارزشیابی آموزشی

ارزیابی درونی کیفیت گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 93-94

- پدید آور: لیلا پوریعقوب*******کارشناسی ارشد*******1394
تاریخ درج : 1398/02/08    تاریخ بروز رسانی :1398/02/08    تعداد بازدید:117

ردیف

دانشگاه عنوان مقطع پژوهشگر راهنما مشاور سال
 1 تبریز-پردیس خودگردان
ارزیابی درونی کیفیت گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 93-94 کارشناسی ارشد لیلا پوریعقوب
یوسف رضاپور اصغر نقدی
1394
  • چکیده
    • پژوهش حاضربه ارزیابی درونی کیفیت گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-93 می‌پردازد. در این پژوهش سعی شده است تا کیفیت 8 عامل اثرگذار در فعالیت گروه مورد مطالعه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف عمده آن شناسایی گردند. و هدف آن تعیین کیفیت عوامل تشکیل دهنده گروه فیزیولوژی ورزشی و تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادات جهت بهینه سازی فعالیت‌ها در گروه موردمطالعه می‌باشد. این مطالعه با مشارکت مدیرگروه، اعضای هیأت‌علمی، تعدادی از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و دانش‌آموختگان گروه انجام شد. در این ارزیابی 8 عامل: 1- رسالت‌ها و اهداف 2- ساختارسازمانی و مدیریت 3- هیأت‌علمی 4- دانشجویان 5- دوره‌های آموزشی مورداجرا 6 - فرایند یاددهی-یادگیری 7- امکانات و تجهیزات آموزشی و8- دانش‌آموختگان گروه مذکور در قالب 79 ملاک و 160 نشانگرمورد بررسی قرار گرفت و ابزارهای اندازه‌گیری شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بود که شامل 8 پرسشنامه می باشد. نمونه آماری شامل 4 نفر عضو هیأت علمی، 6 نفر دانشجوی دکتری، 17 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، 42 نفر دانشجوی کارشناسی، 34 نفر دانش‌آموخته و 7 نفر کارفرمای دانش‌آموختگان بودند که برای انتخاب آنها از روش تمام شماری و تنها برای انتخاب دانش‌آموختگان و کارفرمایان از روش جامعه دردسترس استفاده گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای اعضای هیأت علمی 87% ، دانشجویان کارشناسی 96% ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی 95% و دانش‌آموختگان 85% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ‌های آمارتوصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و از روش‌های آمار استنباطی، آزمون t نمونه‌های جفت شده و محاسبه فراوانی پاسخ‌ها برای سازماندهی داده‌های کیفی پژوهش استفاده شد و کلیه عملیات آماری به وسیله نرم افزار spss انجام گرفت و در پایان کیفیت هر یک از عوامل در سه سطح مطلوب، نسبتاًمطلوب و نامطلوب طبقه بندی گردید. یافته ‌های این پژوهش نشان داد که کیفیت عامل هیأت علمی و عامل دانش‌آموختگان در سطح مطلوب و در دیگر عوامل موردارزیابی نسبتاً مطلوب می باشد. و از نظر هیأت علمی بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود گروه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت گروه ارائه گردید.
۸۶۶۳۹۶
تعداد بازدید کل :
۱۲
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۵۹:۵۷
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي