خانه بانک اطلاعات پایان‌نامه‌ها - ارزشیابی آموزشی

ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

- پدید آور: الهام بازیار*******کارشناسی ارشد*******1394
تاریخ درج : 1398/02/08    تاریخ بروز رسانی :1398/02/08    تعداد بازدید:110

ردیف

دانشگاه عنوان مقطع پژوهشگر راهنما مشاور سال
 1 علم و فرهنگ
ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ کارشناسی ارشد الهام بازیار
رضا محمدی ---
1394
  • چکیده
    • هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد. بدین منظور پس از تدوین اهداف گروه و استفاده از تجارب ملی و بین‌المللی در این زمینه، تعداد هفت عامل تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. این هفت عامل عبارتند از: ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت؛ اعضای هیأت علمی؛ دانشجویان؛ دوره‌های آموزشی مورد اجرا؛ فرآیند یاددهی ـ یادگیری؛ دانش‌آموختگان؛ امکانات و تجهیزات. به منظور ارزیابی عوامل ذکر شده، 22 ملاک و 60 نشانگر در نظر گرفته شد. جامعه‌آماری پژوهش را رئیس دانشکده، مدیر گروه (مدیر گروه فعلی و دو مدیر گروه قبلی)، اعضای هیأت علمی، دانشجویان (کارشناسی و کارشناسی‌ارشد)، دانش‌آموختگان، سرپرستان دانش‌آموختگان و مسئول کتابخانه تشکیل داده‌اند. در پژوهش حاضر دانشجویان دو رشته آمار، سنجش آموزشی و رشته آمار و کاربردها از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و سایر افراد جامعه از طریق سرشماری کامل مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق‌ساخته، مصاحبه سازمان‌یافته و چک‌لیست بوده است. روایی پرسشنامه‌ها توسط افراد متخصص در این زمینه از جمله استاد راهنما و دو تن از همکاران ایشان در سازمان سنجش آموزش کشور مورد تأیید قرار گرفت. جهت پایایی پرسشنامه‌ها، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه دانشجویان کارشناسی 0/919، پرسشنامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد 0/971، پرسشنامه اعضای هیأت علمی 0/795 و پرسشنامه دانش‌آموختگان 0/766 است که با توجه به مقادیر به دست آمده می‌توان اطمینان حاصل کرد که پرسشنامه‌ها از پایایی لازم برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه و جهت قضاوت درباره میزان کیفیت هر یک از عوامل از طیف سه سطحی مطلوبیت (مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب) استفاده شده است. به طور کلی از مجموع هفت عامل مورد بررسی، 4 عامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان، فرآیند یاددهی ـ یادگیری و امکانات و تجهیزات در سطح نسبتاً مطلوب و 3 عامل ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت، دوره‌های آموزشی مورد اجرا و دانش‌آموختگان در سطح نامطلوب قرار دارد.
۸۶۷۹۷۲
تعداد بازدید کل :
۱۰
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۳:۵۶:۱۴
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي