خانه بانک اطلاعات بانک اطلاعات - گزارش ها

کارگاه‌های ارزیابی درونی

- کارگاه‌های ارزیابی درونی
تاریخ درج : 1397/10/26    تاریخ بروز رسانی :1397/10/30    تعداد بازدید:299

ردیف

عنوان گزارش

مجری

همکاران

روز

ماه

تاریخ

1

گردهمایی

نخستین گردهمایی گروههای مجری طرح ارزیابی درونی

 

دانشگاه اصفهان

17-18

11

80

2

کارگاه آموزشی گزارشگیری ارزیابی درونی

دانشگاه اصفهان4

   

22

3

82

3

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

سازمان سنجش

   

9

4

82

4

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

سازمان سنجش

   

11

4

82

5

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه گیلان2

   

15

7

82

6

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(قزوین)1

   

30

7

82

7

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر1

   

13

9

82

8

گردهمایی

گردهمایی گروههای ریاضی و آمار

   

27

9

82

9

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه اراک1

   

18

10

82

10

کارگاه آموزشی گامهای ارزیابی درونی

دانشگاه صنعت آب‌و‌برق شهید عباس‌پور2

   

21

10

82

11

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز1

   

25

10

82

12

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه بوعلی سینا همدان2

   

25

10

82

13

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تبریز2

   

21

12

82

14

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه دامغان1

   

26

3

83

15

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه قم1

   

30

3

83

16

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز1

   

10

5

83

17

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس2

   

5

7

83

18

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس3

   

12

7

83

19

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان1

   

14

8

83

20

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان2

   

12

9

83

21

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه3

   

23

7

83

22

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سیستان1

   

10

10

83

23

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شیراز1

   

19

12

83

24

کارگاه آموزشیارزیابی عملکرد طرح در دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز3

   

20

12

83

25

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سمنان1

   

22

2

84

26

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز2

   

1

4

84

27

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شیراز2

   

2

4

84

28

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز1

   

16

6

84

29

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه قم2

   

30

8

84

30

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز3

   

10

9

84

31

کارگاه آموزشیارزیابی بیرونی (بازدید از محل گروه ادبیات)

دانشگاه کردستان3

   

16-19

9

84

32

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شاهد 1

   

11

12

84

33

دانشگاه رازی کرمانشاه6

دانشگاه رازی کرمانشاه6

   

20

12

84

34

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شریف 1

   

24

1

85

35

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه الزهرا (س) 1

   

5

2

85

36

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1

   

14

2

85

37

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه یزد1

   

4

3

85

38

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه زابل 1

   

13

3

85

39

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه محقق اردبیلی 1

   

18

3

85

40

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ایلام1

   

24

3

85

41

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز 4

   

1

4

85

42

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تبریز3

   

23

6

85

43

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام1

   

21

6

85

44

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی2

   

27

6

85

45

نشست تخصصی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

نشست تخصصی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

   

9

7

85

46

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی3

   

7

8

85

47

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهرکرد2

   

10

8

85

48

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی4

   

14

8

85

49

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

انجمن پژوهش‌های آموزش ایران

   

18

8

85

50

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

1-3

9

85

51

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان «عج»1

   

23

9

85

52

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

28-30

9

85

53

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

11-13

10

85

54

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه7

   

7

11

85

55

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

1-3

12

85

56

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

1-2

8

86

57

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بیرجند1

   

24

2

86

58

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هرمزگان1

   

2

3

86

59

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه یاسوج1

   

14

4

86

60

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی2

   

17

6

86

61

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

مؤسسه آموزش عالی سوره

   

3

9

86

62

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ارومیه

   

15

11

86

63

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه زابل 2

   

18

2

87

64

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید باهنرکرمان2

   

26

9

87

65

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سیستان2

   

17

11

87

66

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان (سیستان/ کرمان / یزد)

   

18

11

87

67

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شاهد 2

   

10

11

87

68

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان4

   

23

7

88

69

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه خلیج فارس

   

13

11

88

70

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه شهید چمران اهواز

   

16

12

88

71

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه پیام‌نور2

   

23

12

88

72

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی 5

   

10

2

90

73

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سمنان2

   

31

2

90

74

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان 5

   

11

3

90

75

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

شهرکرد

   

11

8

90

76

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

کاشان

   

19

8

90

77

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

   

9

9

90

78

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بین الملل امام خمینی

   

17

11

90

79

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

   

20

11

90

80

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی همدان

   

4

12

90

81

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر

   

10

12

90

82

 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شریف

   

26

4

91

83

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   

28

6

91

84

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بجنورد

   

4

7

91

85

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه زابل

   

4

8

91

86

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

   

8

3

92

87

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

   

17

7

92

88

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

   

4

10

92

89

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

   

17

7

93

90

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم انتظامی امین

       

93

91

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه یزد

   

15

11

93

92

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مازندران

   

25

3

94

93

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

16

10

94

94

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

20

10

94

95

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

23

10

94

96

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

14

11

94

97

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

21

11

94

98

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

6

2

95

99

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم وفنون فارابی

   

30

6

95

100

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ملایر

   

26

8

95

101

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مفید

   

14

10

95

102

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه الزهرا

   

27-29

10

95

103

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

23

11

95

104

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

27

11

95

105

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

20

2

96

106

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

       

96

107

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

18

7

96

108

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه چابهار

   

9

10

96

109

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

11

9

96

110

کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

   

15

5

96

۴۷۳۷۸۲
تعداد بازدید کل :
۲۲
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۲:۴۲:۲۵
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي