خانه رویدادها رویدادها-کارگاه‌ها

کارگاه‌ها

-کارگاه‌ها
تاریخ درج : 1397/10/26    تاریخ بروز رسانی :1397/10/30    تعداد بازدید:188

ردیف

عنوان گزارش

مجری

همکاران

روز

ماه

تاریخ

1

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

سازمان سنجش آموزش کشور (1)

   

17

12

79

2

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید چمران اهواز (1)

   

2

13

80

3

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس (1)

   

19

2

80

4

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه اصفهان (1)

   

20

2

80

5

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علامه طباطبایی1

   

39

3

80

6

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

سازمان سنجش آموزش کشور

   

18

6

80

7

گردهمایی

نخستین گردهمایی گروههای مجری طرح ارزیابی درونی

 

دانشگاه اصفهان

17-18

11

80

8

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید باهنرکرمان1

   

5

2

81

9

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه1

   

20

3

81

10

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه اصفهان2

   

23

3

81

11

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه زنجان1

   

24

3

81

12

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مازندران1

   

23-25

4

81

13

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تبریز1

   

03-فبرایر

5

81

14

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه گیلان1

   

31

5

81

15

کارگاه آموزشی گزارشگیری ارزیابی درونی

دانشگاه اصفهان3

   

10-سبتمبر

8

81

16

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهرکرد1

   

11

8

81

17

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بوعلی سینا همدان1

   

13

8

81

18

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعت آب‌و‌برق شهید عباس‌پور1

   

7

9

81

19

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید چمران اهواز2

   

19-21

10

81

20

کارگاه آموزشی گزارشگیری ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه2

   

19-21

11

81

21

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر1

   

21

12

81

22

کارگاه آموزشی گزارشگیری ارزیابی درونی

دانشگاه اصفهان4

   

22

3

82

23

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

سازمان سنجش

   

9

4

82

24

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

سازمان سنجش

   

11

4

82

25

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

مجتمع آموزشی مفید1

   

27

6

82

26

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه گیلان2

   

15

7

82

27

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(قزوین)1

   

30

7

82

28

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی1

   

23

7

82

29

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر1

   

13

9

82

30

گردهمایی

گردهمایی گروههای ریاضی و آمار

   

27

9

82

31

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه اراک1

   

18

10

82

32

کارگاه آموزشی گامهای ارزیابی درونی

دانشگاه صنعت آب‌و‌برق شهید عباس‌پور2

   

21

10

82

33

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز1

   

25

10

82

34

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه بوعلی سینا همدان2

   

25

10

82

35

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه پیام‌نور1

   

6

11

82

36

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی1

   

9

10

82

37

کارگاه آموزشی گامهای ارزیابی درونی

دانشگاه صنعت آب‌و‌برق شهید عباس‌پور3

   

19

11

82

38

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی1

   

25

11

82

39

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تبریز2

   

21

12

82

40

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

مؤسسه آموزش جهاد دانشگاهی - اصفهان2

   

5

2

83

41

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشکده خبر 3

   

7

2

83

42

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه لرستان1

   

10

2

83

43

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه دامغان1

   

26

3

83

44

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه قم1

   

30

3

83

45

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز1

   

10

5

83

46

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس2

   

5

7

83

47

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس3

   

12

7

83

48

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان1

   

14

8

83

49

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان2

   

12

9

83

50

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه3

   

23

7

83

51

کارگاه آموزشی گزارشگیری ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه4

   

12

9

83

52

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سیستان1

   

10

10

83

53

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مازندران2

   

21

11

83

54

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شیراز1

   

19

12

83

55

کارگاه آموزشیارزیابی عملکرد طرح در دانشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز3

   

20

12

83

56

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سمنان1

   

22

2

84

57

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علم و صنعت ایران1

   

31

3

84

58

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز2

   

1

4

84

59

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شیراز2

   

2

4

84

60

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز1

   

16

6

84

61

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار

دانشگاه رازی کرمانشاه5

   

11

8

84

62

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه قم2

   

30

8

84

63

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز3

   

10

9

84

64

کارگاه آموزشیارزیابی بیرونی (بازدید از محل گروه ادبیات)

دانشگاه کردستان3

   

16-19

9

84

65

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر 2

   

27

10

84

66

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شاهد 1

   

11

12

84

67

دانشگاه رازی کرمانشاه6

دانشگاه رازی کرمانشاه6

   

20

12

84

68

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شریف 1

   

24

1

85

69

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه الزهرا (س) 1

   

5

2

85

70

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1

   

14

2

85

71

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه یزد1

   

4

3

85

72

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه زابل 1

   

13

3

85

73

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه محقق اردبیلی 1

   

18

3

85

74

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ایلام1

   

24

3

85

75

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شیراز 4

   

1

4

85

76

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تبریز3

   

23

6

85

77

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1

   

13

4

85

78

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام1

   

21

6

85

79

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی2

   

27

6

85

80

نشست تخصصی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

نشست تخصصی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

   

9

7

85

81

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی3

   

7

8

85

82

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهرکرد2

   

10

8

85

83

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی4

   

14

8

85

84

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

انجمن پژوهش‌های آموزش ایران

   

18

8

85

85

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

1-3

9

85

86

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری

   

7

9

85

87

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان «عج»1

   

23

9

85

88

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

28-30

9

85

89

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

11-13

10

85

90

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه رازی کرمانشاه7

   

7

11

85

91

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

1-3

12

85

92

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر2

   

29

1

86

93

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

دوره تربیت کارشناس ارزیابی

   

1-2

8

86

94

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر1

   

19

2

86

95

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بیرجند1

   

24

2

86

96

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هرمزگان1

   

2

3

86

97

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه یاسوج1

   

14

4

86

98

دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد

دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد

   

14-15

6

86

99

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی2

   

17

6

86

100

کارگاه آموزشی ارزیابی بیرونی (بازدید از محل گروه زیست)

دانشگاه رازی کرمانشاه 8

   

19

6

86

101

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

مؤسسه آموزش عالی سوره

   

3

9

86

102

دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد

دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد

   

12-13

10

86

103

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ارومیه

   

15

11

86

104

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه زابل 2

   

18

2

87

105

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

آموزش و پرورش

   

1

4

87

106

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشکده علوم حدیث

   

21

4

87

107

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید باهنرکرمان2

   

26

9

87

108

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سیستان2

   

17

11

87

109

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه تبریز

   

14

9

87

110

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه فردوسی مشهد

   

26

10

87

111

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه سیستان و بلوچستان (سیستان/ کرمان / یزد)

   

18

11

87

112

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شاهد 2

   

10

11

87

113

دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد

دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد

   

19-20

1

88

114

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان4

   

23

7

88

115

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی2

   

11

8

88

116

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه الزهرا (س) 2

   

18

8

88

117

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه مازندران

   

2

9

88

118

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

   

10

10

88

119

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه خلیج فارس

   

13

11

88

120

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه شیراز

   

29

11

88

121

کارگاه آموزشی فرایند ارزشیابی و نظارت مؤسسه‌ای

دانشگاه شهید چمران اهواز

   

16

12

88

122

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه پیام‌نور2

   

23

12

88

123

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید بهشتی 5

   

10

2

90

124

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه سمنان2

   

31

2

90

125

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه کردستان 5

   

11

3

90

126

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

شهرکرد

   

11

8

90

127

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

کاشان

   

19

8

90

128

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

   

9

9

90

129

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بین الملل امام خمینی

   

17

11

90

130

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

   

20

11

90

131

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی همدان

   

4

12

90

132

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه هنر

   

10

12

90

133

 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه صنعتی شریف

   

26

4

91

134

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   

28

6

91

135

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه بجنورد

   

4

7

91

136

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه زابل

   

4

8

91

137

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

   

8

3

92

138

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

    17

7

92

139

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

    4

10

92

140

کارگاه به روز رسانی اطلاعات مشاوران

آموزش و پرورش شهر تهران

   

12

5

93

141

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

   

17

7

93

142

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم انتظامی امین

       

93

143

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه یزد

   

15

11

93

144

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مازندران

   

25

3

94

145

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

16

10

94

146

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

20

10

94

147

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

23

10

94

148

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

14

11

94

159

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

21

11

94

150

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

6

2

95

151

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مفید

   

30

2

95

152

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه علوم وفنون فارابی

   

30

6

95

153

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه ملایر

   

26

8

95

154

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه مفید

   

14

10

95

155

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه الزهرا

   

27-29

10

95

156

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

23

11

95

157

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه تربیت مدرس

   

27

11

95

158

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

20

2

96

159

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

       

96

160

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

18

7

96

161

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه چابهار

   

9

10

96

162

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی

دانشگاه فرهنگیان

   

11

9

96

163

کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

   

15

5

96

۳۸۹۲۸۵
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۰۸:۳۳:۵۹
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي