خانه بانک اطلاعات بانک اطلاعات - گزارش ها

گزارش های ارزشیابی عملکرد

- گزارش‌ های ارزشیابی عملکرد
تاریخ درج : 1397/10/23    تاریخ بروز رسانی :1397/11/07    تعداد بازدید:373

ردیف

عنوان گزارش

مجری

همکاران

واحد متولی

تاریخ

1

مجموعه‌ شاخص‌های پیشنهادی گروه ارزشیابی آموزشی جهت رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های کشور

گروه ارزشیابی آموزشی

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1382

2

بررسی عملکرد مراکز کارآفرینی دانشگاه‌های مجری طرح کاراد (از ابتدای شروع طرح تا پایان سال 1381) (گزارش نهایی طرح)

دبیرخانه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها (کاراد)

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1383

3

شاخص‌های پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (ویرایش اول-دوم و سوم)

گروه ارزشیابی آموزشی

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1383

4

شاخص‌های پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (ویرایش اول-دوم و سوم)

گروه ارزشیابی آموزشی

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1383

5

گزارش ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384

دبیرخانه ارزشیابی عملکرد

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1384

6

ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس شاخص‌های اختصاصی (1380-83)

دبیرخانه ارزیابی عملکرد

 

معاونت، تحقیقات، آزمون و ارزشیابی آموزشی، مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

7

ارائه نیمرخی از وضعیت موجود دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس چهار مؤلفه کلیدی (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و رشته های تحصیلی)

گروه ارزشیابی آموزشی

 

معاونت تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزشی، مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

8

گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385: ابعاد اختصاصی

دبیرخانه ارزیابی عملکرد

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1386

9

گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385: ابعاد اختصاصی

دبیرخانه ارزیابی عملکرد

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1386

10

گزارش اولین دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد-حوزه دانشگاهی وزارت علوم، تحققیات و فناوری

گروه ارزشیابی آموزشی

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1386

11

گزارش دومین دوره آموزشی ارزشیابی عملکرد-حوزه دانشگاهی وزارت علوم، تحققیات و فناوری

دبیرخانه ارزیابی عملکرد

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1386

12

چکیده گزارش ارزیابی کلان عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1386

دبیرخانه ارزیابی عملکرد

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1387

13

گزارش ارزیابی کلان عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1386 (گزارش شماره 1)

کورش پرند

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، دبیرخانه ارزیابی عملکرد

1387

14

ویژه‌نامه ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کمیته راهبری ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1387

15

گزارش ارزیابی کلان عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1387 (گزارش شماره 1)

کمیته راهبری ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1387

16

گزارش ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1387 ابعاد اختصاصی و عمومی

مدیریت و راهبری کمیته ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

معاونت تحقیقات، آزمون و ارزشیابی آموزشی

1388

17

ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1386

کمیته راهبری ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1390

18

گزارش ارزیابی عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور (سال 1392)

گروه ارزشیابی آموزشی

معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع (دفتر بودجه، نوسازی و تحول اداری)

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

1393

19

مجموعه شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 و مستندات قانونی آن: محور 2: برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

کمیته ارزیابی عملکرد

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی

1395

20

مجموعه شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 و مستندات قانونی آن: محور 1: برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت و محور 4: برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

کمیته ارزیابی عملکرد

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی

1395

21

مجموعه شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 و مستندات قانونی آن: محور 6: برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

کمیته ارزیابی عملکرد

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی

1395

22

مجموعه شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 و مستندات قانونی آن: محور 2: برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

کمیته ارزیابی عملکرد

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی

1395

23

مجموعه شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 و مستندات قانونی آن: محور 1: برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت و محور 4: برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی

کمیته ارزیابی عملکرد

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی

1395

24

مجموعه شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 و مستندات قانونی آن: محور 6: برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

کمیته ارزیابی عملکرد

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی

1395

25

گزارش برنامه سال 1395 سازمان سنجش آموزش کشور

گروه ارزشیابی آموزشی

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

1395

26

گزارش ارزیابی عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور (1395-1392)

گروه ارزشیابی آموزشی

 

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

1396

 * برای دسترسی به گزارش ها به کتابخانه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید.

۶۱۸۹۴۴
تعداد بازدید کل :
۱۷
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۰۴:۲۶:۰۸
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي